Skip to main content

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT │ S-OTTIMFOOD KFT

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a https://www.retrolangos.hu  weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az S-Ottimfood Kft. – a továbbiakban „Adatkezelő” – elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő és a szolgáltatást igénybe vevő – a továbbiakban „Adatközlő” – között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan része.

Adatközlő az Adatkezelővel kötött Szerződés létrejöttével/a weboldal használatával elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Adatközlő által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat Adatkezelő az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, híreiről és újdonságairól, promóciós ajánlatairól, valamint az Adatközlőt érintő egyéb változásokról Adatközlőt tájékoztassa.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adatközlő: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: Az Adatközlővel kapcsolatba hozható adat – különösen az Adatközlő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Adatközlőre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez való tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Bűnügyi személyes adat: A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, a Adatközlővel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
Hozzájárulás: Az Adatközlő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: Az Adatközlő nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve személyes joga szerinti jogképes szervezet , aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Adatközlővel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.
EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. ADATKEZELŐK

Weboldal tulajdonosa:

Cégnév:  S-OTTIMFOOD KFT
Székhely:  1051 Budapest Nádor utca 6. 4.em.2.
Adószám: 23154894-2-41
Email: info@s-ottimfood.hu
Telefon: +36 20 294 6571

a továbbiakban Adatkezelő.

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Tarhely.Eu Szolgáltató Kft
Székhely: 1144 Budapest, ormánság utca 4. X.em. 241
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Weboldalt készítette:

Cégnév: PNGN Kft.
Székhely: 1034 Budapest, San Marco utca 19. 1. emelet 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-401627
Adószám: 22706034-2-41
Email: info@pngn.hu

  • a továbbiakban együttesen Adatfeldolgozók.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Általános meghatározás

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek az Adatközlő szolgáltatásinak igénybe vétele és teljesítése során az Adatkezelő birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Adatkezelő szolgáltatását megrendelők, azt potenciálisan megrendelők, ajánlatkérők, az Adatkezelő online felületét igénybe vevők által közölt személyes adatok révén, továbbá a Adatközlő által az Adatkezelő részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan a következők lehetnek:

Személyes adatok:
– név;

– születési hely és idő;
– anyja születési neve;
– személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, lakcím;
– személyi azonosító jel;
– TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám;
– (munkahelyi) email cím, telefonszám.


Különleges személyes adatok
– faji eredetre, nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat;
– egészségi állapotra vonatkozó adat (testsúly, vérkép, szűrővizsgálat eredménye);
– kóros szenvedélyre vonatkozó adat;
– bűnügyi személyes adat.

3.2. Szerződéses jogviszonnyal, ajánlatadással összefüggésben történő adatkezelés

Az Adatkezelő a tevékenységének ellátásához, megrendelői részére a szolgáltatás nyújtásához ajánlatot készít, illetve szerződést köt, valamint a működéséhez szükséges beszerzési és archiválási, valamint iratkezelési tevékenységet folytat. E körben a lent felsorolt adatokat kezeli és őrzi meg a megjelölt időpontig, az alábbi célok érdekében:
– kapcsolattartás (értékesítési célú megkeresés);
– szerződéskötés;
– szerződések teljesítése;
– számla- és kintlévőségkezelés;
– szerződéses jogi igények (pl. panasz, szavatossági kifogás) érvényesítése;
– szerződés megszűnését (teljesítés vagy megszüntetés) utáni iratkezelés és archiválás.

a)  Természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:
Az Adatkezelő a fenti célok érdekében kezeli a vele megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, vevőszámát (rendelésszámát), online azonosítóját. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, a megrendelő (Adatközlő) megkeresése alapján, az ajánlatkéréskor jogszerűen megkezdődik.
b)  Jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselők adatai:
A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

3.3.  Minden megrendelő esetében kezelt adatok

A szerződés teljesítése végéig Adatkezelő minden személyes adatot megőriz. Ez az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges.

3.4.  Regisztráció az Adatkezelő honlapján

A https://www.retrolangos.hu  weboldal látogatóitól Adatkezelő csak akkor kér személyes adatokat, ha Adatközlő regisztrálni, bejelentkezni szeretne ajánlatkéréshez, foglaláshoz, vagy ajánlatot kér az erre a célra biztosított online felületen.

3.5.  Egyéb szerződéses partnerek

Adatközlő egyéb szerződéses partnereinek, valamint a beszerzések során szerződéses partnereinek adatait a bevezetőben megjelölt jogszabályok által meghatározott körben kéri és kezeli, az ott meghatározott időtartamban.

4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatekezelő a megrendelők/vendégek, potenciális megrendelők, ajánlatkérők (Adatközlő) adatait kezeli. A jelen szabályzat vonatkozik Adatkezelő szerződéses partnereire, illetve a https://www.retrolangos.hu weboldal látogatóira, teljesítési segédjeire és közreműködőire egyaránt.

Adatekezelő kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, illetve személyes adataik harmadik személyek felé történő továbbításához, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha Adatekezlő weboldalának megtekintése során bejelölik az erre vonatkozó négyzetet, ha a személyes adatot Adatekezelő postai, e-mail címére vagy más elérhetőségére elküldik, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtanak végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Adatekezelő ezen túlmenően személyes adatot a GDPR 6. cikke és az Infotv. 6. §-a alapján csak akkor kezel, ha az Adatközlő hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés valamely kötelezettség teljesítése vagy Adatekezelő saját érdeke, illetve harmadik fél jogos érdeke miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Adatközlőtől és Adatkezelő más partnereitől származó személyes adatot abban az esetben kezel Adatekezelő, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy, illetve az Adatekezelő részére történő továbbításához. Adatekezelő a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Adatközlő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

Adatekezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén jogszabályban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában és 202. §-ában; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben) előírt kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

Az Adatközlő személyes adatainka az Adatekezelő részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Adatközlő személyes adatainak Adatekezelő részére történő átadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában Adatekezelő az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.

Adatekezelő kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Adatközlő köteles az Adatekezelőnek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja az Adatekezelő birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

– szerződés megkötése;
– a Adatekezelőtől igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
– kedvezmények nyújtása;
– a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
– az Adatekezelő-Adatközlő közti kapcsolat fenntartása;
– hírlevelekkel történő tájékoztatás;
– személyre szabott ajánlatok és szolgáltatások biztosítása;
– a Adatekezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről, érdekességekről történő tájékoztatásnyújtás;
– marketingtevékenység folytatása;
– marketingcélú adatbázis építése és fenntartása;
– direktmarketing tevékenység folytatása.

6. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Adatközlő tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama Szerződés esetén:

a) az Adatközlő és az Adatekezelő között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve
b) a Szerződés alapján az Adatekezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

Az adatkezelés időtartama abban az esetben, ha az Adatekezelő szolgáltatását Adatközlő megrendeli, valamint e-mail címét megadjaa, de Szerződés végül nem jön létre, az az időtartam, amíg Adatekezelő és Adatközlő között szerződéses kapcsolat jöhet létre. Amennyiben egyértelmű, hogy szerződéses kapcsolatra a jövőben nem kerülhet sor (pl. a cég, amelynek kapcsolattartója a személyes adatait megadta, megszűnik), illetve Adatközlő a személyes adatainak törlését kéri, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

Adatekezelő az adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozó(k) (különösen, de nem kizárólagosan könyvelők, informatikai szolgáltatók) közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozásra az Adatekezelő és az informatikai szolgáltatás nyújtó partner (Adatfeldolgozók) között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor, mely biztosítja az Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettségét, ezáltal pedig az adatkezelés biztonságát.

8. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Az Adatközlő által megadott személyes adatokat az Adatekezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban résztvevő, vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Adatközlő hozzájárult, ismerhetik meg és kezelhetik.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Adatekezelő által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Adatekezelőt. Ezekben az esetekben Adatekezelőnek adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

9. ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Adatekezelő tisztában van azzal, hogy Adatközlő adatai értéket képviselnek, így mindent megtesz annak érdekében, hogy azokat az adatkezelés során megvédje.

Az Adatekezelővel közölt személyes adatokat meghatározott esetekben osztja meg a vele együttműködő, vagy nevében eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az Adatközlő adatait közölte. Adatközlő személyes adatait Adatekezelő abban az esetben is átadhatja harmadik személy részére, ha ez Adatközlő hatékonyabb kiszolgálását segíti elő, illetve, ha az említett harmadik fél vagy felek Adatekezelő megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Adatekezelő mindemellett gondoskodik arról, hogy ezen harmadik személy/ek az Adatközlő részéről biztosított információt és adatokat megfelelően kezeljék és védjék.

Adatekezelő a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, akik megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Adatekezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Adatekezelő további, harmadik személlyel csak akkor osztja meg a kapott információt, ha

– ahhoz az Adatközlő hozzájárulásával rendelkezik;
– azt Adatkezelő számára jogszabály írja elő; vagy
– az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A személyes adatok átadásával Adatközlő kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal Adatfeldoglozók részére átadni jogosult.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Adatekezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt, és értesítést küld Adatközlő részére a törlés tényéről.

10. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során az Adatekezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az Adatfeldolgozók, az Adatekezelő partnerei, és maga az Adatekezelő is gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Adatekezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatekezelő a tőle elrávható legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az általa kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló, az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

Tekintettel arra, hogy a weboldalon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag Adatekezelő hatókörébe tartozik, így erre vonatkozóan nem vállal teljeskörű felelősséget. Adatekezelő a beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tart be az Adatközlő adatainak biztonsága, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

11. A HTTPS://WWW.RETROLANGOS.HU WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK ADATAI

  • Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a https://www.retrolangos.hu  szolgáltatásának teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.-6. § -ai.
  • A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.
  • Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 180 nap.
  • A https://www.retrolangos.hu  címen elérhető portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
  • A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését külső szolgáltató nyújtja (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató nyújt részletes felvilágosításti.

12. HÍRLEVÉL

Adatközlő a Vendégház szolgáltatásának megrendelésével, valamint e-mail-cím megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatekezelő a megadott e-mail-címre az Adatekezelő tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Adatekezelő a céges elérhetőségüket megadó személyek mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges e-mail-címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket az Adatekezelő álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat Adatekezelő saját ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevelek így nem a kapcsolattartók mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Adatközlő részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat az Adatekezelő nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Adatközlővel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

A Vendégház fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon.

Adatekezelő az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az Adatközlő annak meghatározott módja szerint nem kéri.

13. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Adatekezelő szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt tart fenn. Adatekezelő közösségi oldalán folytatott kommunikáció nem minősül jog- vagy kötelezettségkeletkeztető ténynek, szerződés megkötésére és ajánlat kérésére nem szolgál.

Adatekezelő közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat Adatekezelő nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Elérhetősége: http://www.facebook.com/about/privacy/

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Adatekezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A Vendégház nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Adatekezelő nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

14. COOKIE-K

Adatekezelő a weboldal és az online ajánlatkérés optimális működéséhez cookie-kat használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a weboldal felhasználóinak számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó és a weboldal látogatója technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra Adatekezelő nem veszi igénybe. A cookie-fogadás felhasználó általi letiltása – amelynek pontos módjáról a felhasználó böngészőjének útmutatója ad eligazítást – Adatekezelő szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

15. ADATKÖZLŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

15.1.  Tájékoztatás kérése

Adatközlő tájékoztatást kérhet általa átadott, és Adatekezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatekezelő a tájékoztatás iránti kérelmet – az Adatközlő adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban, postai úton történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben, a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség Adatekezelő részére megküldeni. Adatekezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Adatközlő által megadott címre.

Fontos, hogy az évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért Adatekezelő észszerű költségtérítést számíthat fel.

15.2.  Helyesbítés

Amennyiben Adatközlő jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – Adatekezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy Adatekezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot Adatekezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Adatkezelő értesíti az érintettet.

15.3.  Törlés vagy zárolás

Adatközlő jogosult személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zárola Adatkezelő, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Adatközlő személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Adatkezelő, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről Adatkezelő értésíti, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatja Adatközlőt.

15.4.  Megjelölés

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Adatközlő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

15.5.  Tiltakozás

Adatközlő – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,

– ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
– ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
– törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – Adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

15.6.  Adathordozhatóság

Adatközlő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő megakadályozná, ha az adatkezelés az Adatközlő hozzájárulásán alapszik és személyes adatai kezelését automatizáltan végezte Adatkezelő.

15.7.  Együttműködés megtagadása direktmarketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direktmarketing levelekkel kapcsolatos együttműködését Adatközlő jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

16. AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Adatközlő rendelkezési körébe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Adatközlőt terheli minden felelősség.

17. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Amennyiben az adatkezelés jogalapja Adatközlő hozzájárulása, úgy az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag Adatkezelő hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adatait Adatkezelő tovább nem kezeli, azok Adatkezelő mindennemű nyilvántartásából törlésre kerülnek.

Adatközlő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozattal adja meg Adatkezelő részére saját e-mail címét és nevét abból a célból, hogy Adatkezelő azokat kezelje, és Adatkezelő a feliratkozással kért hírleveleket, tájékoztató anyagokat elektronikus úton megküldhesse, valamint kapcsolatba léphessen Adatközlővel az általa megadott elérhetőségén. Adatközlő nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az Adatkezelő marketingcélokból Adatközlő hozzájárulásának visszavonásáig nyilvántartsa és kezelje, mely hozzájárulást bármikor, korlátozás és indoklás nélkül Adatközlő ingyenesen visszavonhatja:

  • az elektronikus úton kapott levél alján szereplő „Leiratkozás” gombra kattintva a kapcsolt linken keresztüli leiratkozással,
  • elektronikus úton az info@retrolangos.hu címre küldött e-mailben,

és kezdeményezheti a fent jelzett, Adatközlő által megadott, és az Adatkezelő által nyilvántartott adatainak törlését.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.

18. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel Adatközlő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

19. JOGOK KORLÁTOZÁSA

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Adatközlő vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatkezelő az Adatközlő adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

20. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása érdekében Adatkezelő az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemzi, ellenőrzi.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő fenti 2. pontban meghatározott e-mail címén, telefonszámán, amelyen a szerződő partnerek, Adatkozlők jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat Adatkezelő behatárolja, elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően Adatkezelő megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a)  az Adatközlő személyes adatainak körét;
b)  az adatvédelmi incidenssel érintett Adatközlők körét és számát;
c)  az adatvédelmi incidens időpontját;
d)  az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
e)  az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
f)  az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

21. EGYEBEK

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Adatközlőt írásban egyértelműen tájékoztatja a megadott elérhetőségeik valamelyikén, és szükség esetén gondoskodik a hozzájárulás beszerzéséről.

Kérdés vagy észrevétel esetén Adatközlőnek lehetősége van Adatkezelőhöz fordulni a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

Kelt: Budapest, 2024. január 1.

Házhozszállítás

         

Címünk

1065 Bp, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

Nyitvatartásunk

Hétfő – Vasárnap: 11:00 – 22:00